Reklamacje i zwroty

Reklamacje

1. Każdy produkt jest objęty gwarancją producenta, a Klientowi, który go zakupił przysługuje prawo do reklamacji.

2. Wszystkie towary oferowane przez Sklep ErgoExpert są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta. W przypadku otrzymania towaru z wadą fabryczną lub prawną Klientowi przysługuje roszczenie do producenta, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i warunkami gwarancji.

3. W chwili otrzymania paczki należy zwrócić uwagę na to w jakim stanie jest odbierana przesyłka. Towar należy rozpakować w obecności kuriera. W przypadku, kiedy Klient zauważy jakieś nieprawidłowości, uszkodzenia paczki należy sporządzić protokół szkód, w miarę możliwości zrobić zdjęcie w obecności kuriera i niezwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze Sklepu i przesłać formularz reklamacyjny na adres mailowy reklamacje@ergoexpert.pl z opisem przyczyn reklamacji. W innym przypadku reklamacje co do uszkodzeń mechanicznych nie będą uwzględniane.

4. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt drogą mailową na adres reklamacje@ergoexpert.pl wraz z opisem niezgodności i zdjęciami.

5. Towar reklamowany, po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, zostanie naprawiony poprzez wymianę uszkodzonych elementów na nowe pełnowartościowe, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu zakończenia produkcji zakupionego modelu), Sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.

6. Sklep ErgoExpert ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu wpłynięcia reklamacji wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta komponentów produkcyjnych, termin do ustosunkowania się sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez sklep takiej opinii. Sklep ErgoExpert o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować klienta.

7. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostawy ponosi Sklep ErgoExpert.

8. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

9. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji nie obejmuje naturalnego zużycia towarów oraz uszkodzeń powstałych w wyniku ich użytkowania (w szczególności wypełnienia puf), tym samym nie może stanowić podstawy reklamacji.

10. Gwarancja dotyczy obszaru Rzeczypospolitej Polskiej.

11. Sklep ErgoExpert nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych przez Klientów za pobraniem.

12. Klient zobowiązany jest udostępnić reklamowany produkt sprzedawcy, przygotowany do transportu i odebrania przez firmę kurierską. Sprzedawca zleca kuriera po odbiór reklamowanego produktu.

Zwroty

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

2. Towar zwracany powinien być kompletny i nieuszkodzony. Zwrócenie towaru uszkodzonego lub noszącego ślady użytkowania wykraczające poza zakres potrzebny do zapoznania się z cechami i funkcjami produktu, będzie skutkować odpowiedzialnością Konsumenta za zmniejszenie wartości towaru w wyniku jego używania w sposób inny niż konieczny do zapoznania się z nim (patrz pkt 8.7 Regulaminu). W takim przypadku możliwe jest obciążenie Konsumenta kosztami, jakie musi ponieść Sklep, aby doprowadzić towar do ponownej używalności i odsprzedaży, np. kosztami czyszczenia, demontażu, naprawy, wymiany elementów zużytych przez Konsumenta. Wtedy kwota ta, po uprzednim poinformowaniu Konsumenta, zostanie potrącona z kwoty zwracanej Konsumentowi z tytułu odstąpienia od umowy.

3. Zwracamy się z prośbą o zwrot w oryginalnym kartonie.

4. Zwroty i wymiana są możliwe dla wszystkich produktów, które nie zostały wykonane na życzenie klienta (patrz pkt 8.9 Regulaminu). Do produktów wykonywanych na życzenie klienta należy asortyment z listy następujących producentów: Nowy Styl, Bejot, Profim, Flokk, Kulik System, Intartools, Kocot Meble, BGroup, Entelo oraz produkty Unique wykonywane w kolorze niestandardowym. Nazwa producenta znajduje się przy każdym z produktów oferowanych w sklepie ErgoExpert.

5. Prawo do zwrotu przysługuje wyłącznie konsumentom, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia, również Usługobiorcy lub Klientowi będącemu osobą fizyczną zawierającemu umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą (patrz pkt 8.10 Regulaminu).

6. W przypadku odstąpienia od umowy koszt dostarczenia zwracanego towaru ponosi Klient. Sklep ErgoExpert nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

7. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest zobowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.

9. Sklep jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy niezwłocznie po wystawieniu przez Sklep faktury korygującej, którą wystawiamy nie wcześniej jak w dniu otrzymania zwróconego towaru. W przypadku, gdy sklep ErgoExpert poniósł koszty dostawy, kwota stanowiąca wartość zakupionego towaru pomniejszona zostanie o koszty dostawy.

10. W chwili otrzymania przesyłki należy sprawdzić, czy nie jest ona naruszona.

11. W przypadku odstąpienia od umowy bez podania przyczyny zwracany jest produkt i GRATIS (w przypadku zakupu produktu z gratisem) w stanie nienaruszonym, W innym wypadku klient obciążany jest wartością gratisu i kosztami jego dostawy.

12. Adres do zwrotu:

ErgoExpert S.C.
ul. Andrzeja Szomańskiego 11
02-495 Warszawa

13. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Ustawienia dotyczące cookies Ustawienia dotyczące cookies