Reklamacje i zwroty

Reklamacje

1. Każdy produkt jest objęty gwarancją producenta, a Klientowi, który go zakupił przysługuje prawo do reklamacji.

2. Wszystkie towary oferowane przez Sklep ErgoExpert są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta. W przypadku otrzymania towaru z wadą fabryczną lub prawną Klientowi przysługuje roszczenie do producenta, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i warunkami gwarancji.

3. W chwili otrzymania paczki należy zwrócić uwagę na to w jakim stanie jest odbierana przesyłka. Towar należy rozpakować w obecności kuriera. W przypadku, kiedy Klient zauważy jakieś nieprawidłowości, uszkodzenia paczki należy sporządzić protokół szkód, w miarę możliwości zrobić zdjęcie w obecności kuriera i niezwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze Sklepu i przesłać formularz reklamacyjny dostępny tutaj na adres mailowy reklamacje@ergoexpert.pl z opisem przyczyn reklamacji. W innym przypadku reklamacje co do uszkodzeń mechanicznych nie będą uwzględniane.

4. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności, najlepiej po wcześniejszym kontakcie ze sklepem.

5. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), Sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.

6. Sklep ErgoExpert ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu wpłynięcia reklamacji wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta komponentów produkcyjnych, termin do ustosunkowania się sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez sklep takiej opinii. Sklep ErgoExpert o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować klienta.

7.Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostawy ponosi Sklep ErgoExpert.

8. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

9. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji nie obejmuje naturalnego zużycia towarów oraz uszkodzeń powstałych w wyniku ich użytkowania (w szczególności wypełnienia puf), tym samym nie może stanowić podstawy reklamacji.

10. Gwarancja dotyczy obszaru Rzeczypospolitej Polskiej.

11. Sklep ErgoExpert nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych przez Klientów za pobraniem.

12. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji.

 

Zwroty

1.Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

Towar zwracany musi być kompletny i nieuszkodzony. Nie może nosić śladów używalności świadczących o innym wykorzystaniu produktu niż tylko do celów jego sprawdzenia. Prosimy o zwrot w oryginalnym kartonie.

Zwroty i wymiana są możliwe dla wszystkich produktów, które nie zostały wykonane na życzenie klienta. Do produktów wykonywanych na życzenie klienta należy asortyment z listy następujących producentów: Nowy Styl, Bejot, Profim, SvenBox, Kulik System, Intartools, Kocot Meble, Bakun oraz produkty Unique wykonywane w kolorze niestandardowym. Nazwa producenta znajduje się przy każdym z produktów oferowanych w sklepie ErgoExpert.

2. Prawo do zwrotu przysługuje wyłącznie konsumentom.

3. W przypadku odstąpienia od umowy koszt dostarczenia zwracanego towaru ponosi Klient. Sklep ErgoExpert nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

4. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest zobowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.

6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7. Sklep jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy niezwłocznie po wystawieniu przez Sklep faktury korygującej, którą wystawiamy nie wcześniej jak w dniu otrzymania zwróconego towaru. W przypadku, gdy sklep ErgoExpert poniósł koszty dostawy, kwota stanowiąca wartość zakupionego towaru pomniejszona zostanie o koszty dostawy.

8. W chwili otrzymania przesyłki należy sprawdzić, czy nie jest ona naruszona.

9. W przypadku odstąpienia od umowy bez podania przyczyny zwracany jest produkt i GRATIS (w przypadku zakupu produktu z gratisem) w stanie nienaruszonym, W innym wypadku klient obciążany jest wartością gratisu i kosztami jego dostawy.

10. Adres do zwrotu:

ErgoExpert S.C.

ul. Spisaka 9A

02-495 Warszawa

11. Oświadczenie_o_odstąpieniu_od_umowy_zawartej_na_odległość