Regulamin

ErgoExpert.pl – Regulamin obowiązuje od dnia 21.05.2019 r.

§. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.      Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa regulują kwestie dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego ErgoExpert.pl dostępnego pod adresem: https://www.ergoexpert.pl. Regulamin stworzony został na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami).

2.      Właścicielem Sklepu Internetowego ErgoExpert.pl są Iwona Makuch i Rafał Makuch prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Iwona Makuch Wspólnik Spółki Cywilnej Ergoexpert i Rafał Makuch Wspólnik Spółki Cywilnej Ergoexpert s.c. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bolesława Śmiałego 22, 02-496 Warszawa NIP:5222995865, REGON: 146072667.

3.      Klient może kontaktować się ze Sprzedającym w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: sklep@ergoexpert.pl oraz telefonicznie dzwoniąc na numer: Tel: 692-474-000 w godz. 8:00-16:00 w dni robocze.

§. 2 DEFENICJE

1.      Usługodawca, Sprzedający – Właściciel Sklepu Internetowego ErgoExpert.pl, o którym mowa w §. 1 ust. 2 Regulaminu;

2.      Usługobiorca, Kupujący– każda, pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

3.      Przedsiębiorca – Usługobiorca wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.),

4.      Konsument – Usługobiorca, Kupujący będący osobą fizyczną dokonujący z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5.      Sklep – Sklep Internetowy ErgoExpert.pl dostępny pod adresem internetowym: https://www.ergoexpert.pl.

6.      Regulamin – Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,

7.      Dni robocze– dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

8.      „Logowanie”– miejsce dostępne dla Usługobiorcy po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.

§. 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1.      Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu Internetowego ErgoExpert.pl w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji.

2.      Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.

3.      Zamówienia, w sposób określony w §. 6., można składać po dokonaniu rejestracji lub bez dokonywania rejestracji. W przypadku dokonywania zakupów bez uprzedniej rejestracji nie jest tworzone „Logowanie”.

4.      Usługobiorca, który dokonał rejestracji, może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na „Logowanie” podając adres e-mail i hasło.

5.      Zamówienia realizowane są na terytorium Polski. Istnieje także możliwość wysyłki za granicę. W takim przypadku warunki sprzedaży i wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z Kupującym.

§. 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1.      W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Usługobiorca powinien posiadać:

a) Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,  b) Włączoną obsługę Java Script,

c) Aktywny adres e-mail.

2.      Informujemy, iż strona internetowa sklepu ErgoExpert.pl wykorzystuje pliki cookie. Do prawidłowego działania strony zalecamy się wyrażenie zgody na włączenie obsługi plików cookie. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików cookie, a także możliwości określenia przez Usługobiorcę warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookie, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Usługobiorcę telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w Google Analytics

3.      Przed rejestracją lub złożeniem zamówienia bez rejestracji Usługobiorca powinien potwierdzić zapoznanie się z treścią Regulaminu.

§. 5. REJESTRACJA, WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1.      Rejestracja jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Usługobiorcy tworzone jest indywidualne „Logowanie”. Usługobiorca może także dokonywać zakupów w Sklepie Internetowym bez rejestracji, jednakże w takim przypadku rezygnuje z utworzenia „Logowanie” i funkcjonalności do niego przypisanych.

2.      Usługobiorca, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail oraz ustawienie hasła. Usługobiorca ustalając treść hasła powinien wziąć pod uwagę fakt, iż dla zwiększenia poziomu zabezpieczenia przed jego złamaniem, hasło powinno składać się z co najmniej 6 znaków, w skład których powinna wchodzić przynajmniej jedna cyfra. Hasło stanowi informację poufną, do wyłącznej wiadomości Usługobiorcy. Usługobiorca zobowiązany jest do ustanowienia hasła w sposób uniemożliwiający jego odgadnięcie przez osoby trzecie. Użytkownik nie powinien udostępniać treści login-u i hasła osobom trzecim.
Usługobiorca nie powinien udostępniać treści login-u i hasła osobom trzecim. Usługobiorca może zmienić ustalone uprzednio hasło poprzez złożenie takowej dyspozycji na swoim koncie.

3.      W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia Konsument są to:

a.      Imię i nazwisko,

b.      Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),

c.      Numer telefonu.

4.      Ponadto w sytuacji częstej nieobecności Konsumenta w miejscu zamieszkania, opcjonalne jest podanie dodatkowego adresu do wysyłki (będącego np. adresem pracy, opatrzonego wskazaniem godzin pracy).

5.      Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia Przedsiębiorca do wysyłki zakupionych towarów należy podać:

a.      Firmę,

b.      Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),

c.      Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),

d.      Imię i nazwisko osoby do kontaktu,

e.      Numer telefonu.

7.      Po dokonaniu rejestracji na podany przez Usługobiorcę adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji Usługobiorcy i stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

8.      Usługobiorca może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

9.      Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli Usługobiorca nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na „Logowanie”.

10.   Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Usługobiorcy dostępu do „Logowanie” oraz jego usunięciem.

11.   Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:

a.      cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,

b.      działalność Usługobiorcy jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,

c.      otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,

d.      uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Usługobiorcę o zamiarze uniemożliwienia dostępu do usługi „Moje Konto”,

e.      Usługobiorca dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,

f.       Usługobiorca w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,

g.      podane przez Kupującego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

12.   Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 11 lit. g. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).

13.   Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Usługodawcę zostanie przesłane na podany w usłudze „Logowanie” adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem „Logowanie”. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Usługobiorcę może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Sklepu lub poprzez usunięcie „Logowanie”.

14.   Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

15.   Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 9 i 11 wynosi 14 dni i nie wymaga podania przyczyny.

§. 6. WARUNKI SPRZEDAŻY

1.      Usługodawca prowadzi sprzedaż detaliczną towarów prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego ErgoExpert.pl.

2.      Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu Internetowego ErgoExpert.pl są: Sprzedający oraz Kupujący.

3.      Umowa sprzedaży może zostać zawarta zarówno z Usługobiorcą zarejestrowanym (posiadającym „Logowanie”) jak i z Usługobiorcą niezarejestrowanym. Usługobiorca niezarejestrowany, w celu zawarcia umowy sprzedaży, musi każdorazowo:

a.      podać aktywny adres e-mail, dane, o których mowa w § 5 ust. 3 lub 5 oraz

b.      potwierdzić zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu.

4.      Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

5.      Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Kupującego i jego akceptacji przez Sprzedającego z zastrzeżeniem ust. 9-11. Szczegółowy opis trybu zawarcia umowy sprzedaży określają postanowienia ust. 6-11.

6.      Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 16.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Zamówienia można składać również e-mailem na adres: sklep@ergoexpert.pl. Zamówienia składane telefonicznie przyjmowane są w godzinach 8.00-16.00 w dni robocze. W przypadku złożenia przez Kupującego zamówienia telefonicznie treść umowy sprzedaży jest niezwłocznie potwierdzana przez Sprzedającego poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Kupującego. Oświadczenie Konsumenta o zawarciu umowy jest skuteczne, jeżeli po otrzymaniu potwierdzenia od Sprzedającego Konsument prześle Sprzedającemu oświadczenie o zawarciu umowy. W tym celu wystarczy odpowiedź na wiadomość e-mail Sprzedającego o treści np.: „Akceptuję warunki umowy”.

7.      Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, która jest wiążąca w terminie 5 dni roboczych (po tym czasie wygasa) i składa się z następujących czynności:

a.      wybrania towarów spośród prezentowanych na stronach Sklepu,

b.      dodania ich do koszyka,

c.      wybrania sposobu zapłaty i dostawy,

d.      zalogowania do usługi „Logowanie” w przypadku, gdy zamówienie składa Usługobiorca zarejestrowany, chyba że zalogował się wcześniej,

e.      dopełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 3 w przypadku, gdy zamówienie składa Usługobiorca niezarejestrowany.

f.       kliknięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

8.      W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedający wysyła wiadomość e-mail na podany przez Kupującego adres e-mail lub kontaktuje się telefonicznie w celu:

a.      zaakceptowania zamówienia (oferty) – w takim przypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta w dniu złożenia oświadczenia,

b.      odmowy przyjęcia zamówienia (oferty) – w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy,

c.      propozycji zmian w treści zamówienia, tzw. kontroferta – w takim przypadku do zawarcia umowy konieczna jest akceptacja kontroferty przez Kupującego.

9.      Przyczyną wystąpienia z kontrofertą, o której mowa w ust. 8 lit. c mogą być w szczególności takie okoliczności, jak brak dostępności zamówionych towarów.

10.   Kontroferta, o której mowa w ust. 8 lit. c jest wiążąca dla Sprzedającego w terminie 2 dni. Po tym czasie kontroferta wygasa. Akceptacja kontroferty przez Kupującego w terminie jej obowiązywania (2 dni) powoduje zawarcie umowy sprzedaży na warunkach określonych w kontrofercie.

11.   Wszystkie ceny prezentowane na stronach internetowych Sklepu Internetowego ErgoExpert.pl podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów dostawy, które podawane są przed złożeniem zamówienia.

12.   Kontakt ze strony przedstawiciela Sprzedającego, o którym mowa w ust. 8 jest też okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia. Późniejsze dokonanie zmian w zamówieniu może być utrudnione, gdyż od momentu zawarcia umowy sprzedaży zamówienie zostaje skierowane do realizacji i towar może znajdować się już w drodze do Kupującego. Niemniej, Sprzedający deklaruje, iż obsługa Sklepu dołoży starań, aby w każdym momencie, nawet po zawarciu umowy sprzedaży, umożliwić Kupującemu zmianę danych do dostawy, a także (do momentu zaksięgowania wpłaty) zmianę treści zamówienia.

13.   Sprzedający może w każdym czasie dokonać weryfikacji poprawności i prawdziwości danych wprowadzonych przez Kupującego. Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 10 roboczych od dnia zawarcia umowy w sytuacjach, o których mowa w § 5 ust. 11 lit. g.

14.   Sprzedający może wprowadzać dowolne zmiany dotyczące produktów prezentowanych na stornach Sklepu. Zmiany mogą dotyczyć cen, dodawania oraz usuwania produktów, wprowadzania, odwoływania, jak i zmian warunków akcji promocyjnych w dowolnym momencie. Niemniej wprowadzane zmiany nie będą odnosiły skutku odpowiednio w stosunku do Kupujących, z którymi została zawarta umowa sprzedaży lub którzy rozpoczęli udział w akcji promocyjnej.

15.    Kupującemu nie wolno korzystać z Kont innych Kupujących oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta Firmowego osobom należycie umocowanym przez Kupującego do działania w jego imieniu.

16.    Kupujący bezwzględnie powinien zachować w tajemnicy login oraz hasło do Konta.

§. 7. KOSZTY DOSTAWY I TERMIN ODBIORU

1.      Zamówiony towar sklep ErgoExpert.pl wysyła za pośrednictwem firm kurierskich, własnym transportem lub transportem producenta, w zależności od miejsca dostawy i rodzaju produktu. Przesyłki nie są dostarczane w soboty, niedziele oraz święta.

2.      Realizujemy zamówienia na terenie Polski. Zamówienia realizowane za granicami Polski wymagają indywidualnych ustaleń.

3.      Koszt przesyłki pokrywa Kupujący. W przeciwnym wypadku sklep ErgoExpert.pl poinformuje Kupującego o przejęciu tego kosztu na siebie. Koszt dostawy podawany jest przed złożeniem zamówienia.

4.      Koszt dostawy:

a.      bezpłatna przesyłka - dla pierwszego zamówionego produktu, którego wartość jednostkowa przekracza 500 zł brutto przy płatności przelewem bezpośrednim,

b.      19 zł - dla zamówień poniżej wartości 500 zł brutto przy płatności przelewem bezpośrednim,

c.      24 zł - dla zamówień poniżej wartości 500 zł brutto przy płatności PayU,

d.      30 zł - dla wszystkich zamówień przy płatności za pobraniem,

e.      przy zakupie większej ilości niż jeden produkt koszt dostawy wynosi: przy płatności na konto - 19 zł/pierwsza sztuka, 17 zł/każda następna, przy płatności PayU - 24 zł/pierwsza sztuka, 20 zł/każda następna, za pobraniem - 30 zł/pierwsza sztuka, 20 zł/każda następna.

5.      Koszt dostawy: bezpłatna, 19 zł, 24 zł, 30 zł dotyczy przesyłek standardowych. Za przesyłkę standardową uważa się: 1 karton/ 1 paczka, do 30 kg wagi, suma wymiarów nie może przekroczyć 220 cm, a najdłuższy bok 120 cm.

6.      W przypadku zamówień produktów o niestandardowych wymiarach ostateczny koszt przesyłki jest ustalany przez zespół ErgoExpert.pl i niezwłocznie przekazany Klientowi drogą mailową lub telefonicznie.

7.      Termin realizacji zamówienia jest ściśle związany z tym, kto jest producentem danego produktu. Na stronie ErgoExpert.pl przy każdym z produktów znajduje się termin realizacji.

8.      W przypadku, gdy zamówienie obejmuje produkty różnych producentów termin realizacji zamówienia należy przyjąć na podstawie najdłuższego z listy zamówionych.

9.      Termin wysyłki zależy od daty zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu ErgoExpert.pl, nie dotyczy to płatności za pobraniem i płatności gotówką.

§. 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.      Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

2.      Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy zgodnie z §. 5 ust. 6. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

3.      Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:

a.      wiadomością e-mail, na adres sklep@ergoexpert.pl,

b.      w formie pisemnej, na adres Ergoexpert s.c. Bolesława Śmiałego 22, 02-496 Warszawa

4.      Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.

5.      Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:

a.      dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz

b.      bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),

c.      kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

6.      Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a.      o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b.      w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c.      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d.      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e.      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f.       w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g.      w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h.      w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i.       w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j.       o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k.      zawartej w drodze aukcji publicznej;

l.       o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m.     o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

7.      W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

8.      Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.

9.      Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10.   Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11.   Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

12.   Prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w §. 8 ust. 1 nie przysługuje Przedsiębiorcom.

13.   Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

§. 9. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

1.      Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Sklep Internetowy ErgoExpert.pl oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.

2.      Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną usługi „Logowanie”, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Sklepu.

3.      Usługobiorca zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do usługi „Moje Konto” w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.

4.      Usługobiorcy nie wolno przekazywać z wykorzystaniem Sklepu treści bezprawnych.

§. 10. PŁATNOŚCI

1.      Za zakupy w Sklepie można zapłacić w następujący sposób:

a) przelewem na rachunek bankowy – w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy;

b) przy odbiorze, czyli za pobraniem – zapłata powinna nastąpić gotówką do rąk osoby dostarczającej towar w dniu dostawy;

c) przy odbiorze osobistym w siedzibie Usługodawcy.

2.      W przypadku zapłaty przelewem na rachunek bankowy towar wysyłany jest po wpłynięciu kwoty na rachunek.

3.      Dane do przelewu: ErgoExpert S.C., ul., Bolesława Śmiałego 22,02-496 Warszawa, PKO Bank Polski, konto : 48 1020 1185 0000 4902 0190 7443.

4.      W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.

5.      W przypadku płatności przy odbiorze osobistym, w siedzibie firmy ul. Spisaka 9A, 02-495 Warszawa

§. 11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.      Usługodawca zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.

2.      Dane osobowe Usługobiorcy mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki.

3.      Usługodawca zbiera informacje od kupujących o przebiegu transakcji w Sklepie, w tym celu wykorzystuje narzędzia udostępnione przez Ceneo sp. z o.o. Na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych zawartej ze Spółką Ceneo sp. z o.o. przekazuje dane dotyczące transakcji (adres e-mail, numer zamówienia oraz ID produktu) spółce Ceneo sp. z o.o. która w jego imieniu wysyła zaproszenia do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.

4.      Usługodawca zbiera informacje od kupujących o przebiegu transakcji w Sklepie, w tym celu wykorzystuje narzędzia udostępnione przez Serwis Opineo.pl. Na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych zawartej z Serwisem Opineo.pl przekazuje dane dotyczące transakcji (adres e-mail, numer zamówienia oraz ID produktu) Serwisowi Opineo.pl, który w jego imieniu wysyła zaproszenia do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.

5.      Usługodawca zbiera informacje od kupujących o przebiegu transakcji w Sklepie, w tym celu wykorzystuje narzędzia udostępnione przez Grupę Okazje.info. Na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych zawartej z Grupą Okazje.info przekazuje dane dotyczące transakcji (adres e-mail, numer zamówienia oraz ID produktu) Grupie Okazje.info, która w jego imieniu wysyła zaproszenia do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.

6.      Baza danych osobowych Usługobiorców podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

7.      Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu Internetowego ErgoExpert.pl, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Usługobiorców zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO znajduje się tutaj.

8.      Usługodawca nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Sklepu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Usługobiorcach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Usługodawcy takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

9.      Usługodawca zapewnia Usługobiorcom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Usługobiorca ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.

10.      Skorzystanie z prawa do zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu Sklepu jest dokonywane na podstawie przesłania do Usługodawcy pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska/firmy Usługobiorcy.

11.      Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Sklepu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Usługobiorcy oraz wypowiedzeniem umowy.

12.      Wraz z usunięciem „Logowanie” Usługodawca usunie dane Usługobiorcy na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania Usługobiorcy po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.

13.     ErgoExpert.pl wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji w przedmiocie określenia regionu, z którego następuje połączenie.

§. 12. REKLAMACJE

1.      Usługobiorcy przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

2.      W chwili otrzymania paczki należy zwrócić uwagę na to w jakim stanie jest odbierana przesyłka. Towar należy rozpakować w obecności kuriera. W przypadku, kiedy Klient zauważy jakieś nieprawidłowości, uszkodzenia paczki należy sporządzić protokół szkód, w miarę możliwości zrobić zdjęcie w obecności kuriera i niezwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze sklepu i przesłać formularz reklamacyjny dostępny tutaj na adres mailowy reklamacje@ergoexpert.pl z opisem przyczyn reklamacji.

3.      Zgłoszenie reklamacyjne niezgodności towaru z umową powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zawierać:

a.      Imię i nazwisko,

b.      numer zamówienia,

c.      opis niezgodności towaru z umową,

d.      datę zakupu.

4.      Zgłoszenie reklamacyjne nieprawidłowości świadczenia usług drogą elektroniczną powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zawierać:

a.      Imię i nazwisko,

b.      opis nieprawidłowości z podaniem okoliczności, daty wystąpienia i w miarę możliwość treści komunikatu o błędzie,

c.      wskazanie nazwy oraz wersji przeglądarki internetowej oraz nazwy i wersji systemu operacyjnego Usługobiorcy .

5.      Zastosowanie się do ust. 2 lub 3 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.

6.      Reklamacje można składać mailowo pod adresem: sklep@ergoexpert.pl, telefonicznie pod nr telefonu: 692-474-000, listownie pod adresem: Bolesława Śmiałego 22, 02-496 Warszawa

7.      Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.

§. 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.      W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

2.      „W razie powstania sporu, którego nie udało się rozwiązać poprzez porozumienie, sądem właściwym miejscowo dla jego rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela Sklepu. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest Konsument. Klient może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Klient będący Konsumentem może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl.”

3.      O każdej zmianie Regulaminu zarejestrowani Usługobiorcy zostaną powiadomieni drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Ponadto informacje o zmianach zostaną umieszczone na stronach Sklepu. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym.